Integritetspolicy

1. Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att EcoSped hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras. EcoSped tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på vår webbsida och kunder som köper tjänster. Vårt mål är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av EcoSped används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom EcoSped sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2. Tillämpning och revidering
EcoSped ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

3. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4. Begrepp och förkortningar

Personuppgift – en personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad – den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register. Personuppgiftsbehandling – en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5. Personuppgiftsbehandling
Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
• Laglighet
• Ändamålsbegränsning
• Uppgiftsminimering
• Korrekthet
• Lagringsminimering
• Integritet och konfidentialitet

När du besöker oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer och identifikationsuppgifter.

6. Ändamål
Uppgifterna samlas för följande ändamål:
-För att vi ska kunna kommunicera med dig via sociala medier, e-post eller formulär.
-För att vi ska kunna erbjuda dig andra typer av tjänster än den du specifikt sökte.
-För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
-För att ta fram statistik över användningen.
-För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen. Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till vd. Vi ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten. Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

7. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies. En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. EcoSped sparar information i cookies som används av vår webbplattform. Vi använder cookies för analys och marknadsföringssyfte. Du kan inte använda vår webbplats fullt ut om du inte accepterar cookies. Läs mer på hur du hanterar cookies.

8. Ändring av denna policy
Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn ska alltid finnas tillgänglig på vår webbplats.